„ ИГРА НА KEYDY BRAND“, ПРОВЕЖДАНА ОТ „КЕЙДИ БРАНД” ООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 09.04.2020 г. ДО 16.04.2020 г.

 1. ОРГАНИЗАТОР 
 2. Организатор е „Кейди Бранд” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205860205  и със седалище и адрес на управление с. Казичене, ул. Освобождение № 2, уебсайт www.keydybrand.com
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ИГРАТА
 4. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие, ще може да участва, започва на 09.04.2020 г. и ще продължи до 16.04.2020 г., освен ако не са налице промени. Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от играта и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Тегленето с награди се провежда на територията на България.
 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 3. Право на участие в тегленето на награда придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което изпълни условията, посочени в публикацията, предназначена за играта на официалната Facebook страница на Организатора: https://www.facebook.com/keydybrand/ в периода 09.04.2020 г. – 16.04.2020 г. и е приело настоящите ОУ.

Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България.

 1. Участието в играта ди не е обвързано със закупуване на услуга.
 2. ПОДАРЪЦИ ОТ ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 3. Всеки участник, изпълнил условията на играта, участва в теглене за спечелване на следната награда:
 • 1бр. 14 дневна поддръжка на избрана страница във Facebook. Поддръжката включва криейтив, дизайн и копирайт за 6 бр. поста.
 1. Печелившият ще бъде избран на случен принцип на 17.04.2020 г. 
 2. На 17.04.2020 г. ще се проведе теглене за наградата, на което ще бъде изтеглен 1 /един/ от участниците, взели участие в играта, като той ще спечели 1бр. от гореспоменатата награда.
 3. Печелившият от тегленето за наградата ще бъде изтеглен чрез електронна система, в присъствието на комисия. Името или псевдонима на печелившият, посочен във Facebook-профила му, заедно с профилната снимка, ще бъдат обявени в същия ден във Facebook-страницата на Организатора – на адрес https://www.facebook.com/keydybrand
 4. След обявяване на печелившият на Фейсбук страницата на Организатора, Организаторът се свързва с печелившият за да уточнят получаването на наградата по имейл, телефонен номер или чрез лично съобщение във Facebook.
 5. ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 6. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на кампанията на Facebook-страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/keydybrand , където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.
 7. Печелившият в тегленето може да бъде помолен да участват в промоционални събития и публикации в медиите. 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в тегленето за наградите при нарушаване на което и да било от условия за провеждането му или при опит за получаване на награда чрез измама.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Тегленето с награда се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

Организаторът обработва личните данни на участника на договорно основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook-страницата на Организатора или имейл на адрес office@keydybrand.com. В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградaта и да му връчи спечелената награда.

Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook-страницата на Организатора. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.

 1. За целите на провеждането на тегленето с награда, определянето на печелившият участник и връчването на наградата, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:
 1. имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила;
 2. профилна снимка;
 3. снимки, публикувани на Facebook-страницата на Keydy Brand ООД на адрес: https://www.facebook.com/keydybrand;
 4. име и фамилия, посочени във формата за участие;
 5. имейл, посочен във формата за участие;
 6. телефон за контакт;
 7. Организаторът ще обработва и съхранява името, фамилията, имейла и телефона за контакт на печелившия участник в срок от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на тегленето. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook-страницата на “Кейди Бранд“ ООД на адрес: https://www.facebook.com/keydybrand , ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.
 8. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.
 9. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Кейди Бранд“ ООД на следния адрес: http://keydybrand.com/privacy-policy-2/
 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 11. Организаторът има неотменимото право да прекрати тегленето по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на тегленето с награди, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 13. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на играта.
 14. Всяка една промяна на сроковете за теглене на наградите и предоставянето им ще бъде надлежно публикувана на Facebook-страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/keydybrand/
 15. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в тегленето се решава по взаимна уговорка.